راهنمای شرکت در جشنواره تجربیات برتر آموزشی تربیتی آموزش جغرافیا


1- چه کسانی می توانند شرکت کنند؟


هدف از برگزاری جشنواره تجربیات برتر آموزشی تربیتی آموزش جغرافیا ، ایجاد فرصت برای انتشار و به اشتراک گذاری تجارب عملی استادان و معلمان در آموزش جغرافیا است. افرادی می توانند در این جشنواره شرکت نمایند که در طی دو سال اخیر یک تدریس موفق برای دانشجویان یا دانش آموزان در رویارویی با بدفهمی و سخت فهمی های آموزش جغرافیا را تجربه نموده باشند که قابل عرضه و یادگیری برای دانشجومعلمان و دیگر معلمان باشد.

2- چه گزارش و مستنداتی برای شرکت در جشنواره مورد نیاز است؟

 برای گزارش نویسی ارائة تجربه، قالب زیر پیشنهاد شده است که گزارش شما باید در برگیرندة روند کاملی از چگونگی مواجهة دانش آموزان شما با بدفهمی و سخت فهمی در تدریس و راههای مواجهة شما برای غلبه بر آن باشد. برای اعتبار گزارش خود بهتر است از مستنداتی چون طرح درسهای مورد استفاده برای حل مشکل، فیلم، عکس، صورتجلسه، نظر همکاران و مدیران نیز استفاده نمایید.همچنین دانشجویان گرامی می توانند در این جشنواره با ارائه تجربه آموزشی مشاهده شده در کلاس های درس دوره تحصیل شرکت نمایند.

تأکید می شود با رعایت موارد ذکر شده تجربة ارسالی را حداکثر در 6 صفحه تکمیل و ارسال نمایید