فصلنامه های علمی پژوهشی جغرافیا
1396-10-26

 

فصلنامه های علمی- پژوهشی رشته جغرافیا( تهیه وتنظیم از : دکتر حسینعلی خلیل اللهی )

1-    فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا

http://gps.gu.ac.ir/

2-    فصلنامه آمایش سرزمین

http://jtcp.ut.ac.ir/

3-    فصلنامه آمایش محیط 

http://amayesh.com

4-فصلنامه اطلاعات جغرافیایی  سپهر

http://www.sepehr.org

   

5-    فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی

http://serd.khu.ac.ir/

6-     فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

http://jzpm.miau.ac.ir/

7-    فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا 

http://hsmsp.modares.ac.ir/

8-    فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری

http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/

9-    فصلنامه پژوهشنامه جغرافیای انتظامی

http://pogra.jrl.police.ir/

10-                        فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی

http://jrrp.um.ac.ir

11- فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 

http://jupm.miau.ac.ir/

12- فصلنامه پژوهش های اقلیم شناسی 

http://www.cri.ac.ir/show=187

13-فصلنامه پژوهش های  جغرافیای انسانی

http://jhgr.ut.ac.ir/

14-فصلنامه پژوهش های  جغرافیای طبیعی

http://jphgr.ut.ac.ir/

15-فصلنامه پژوهش های  روستایی 

http://jrur.ut.ac.ir/

16-فصلنامه پژوهش های  ژئومورفولوژی کمی

http://www.geomorphologyjournal.ir/

17-فصلنامه پژوهش های  فرسایش محیطی 

http://magazine.hormozgan.ac.ir/

18-فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 

uijs.ui.ac.ir

19-فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 

http://jgs.khu.ac.ir/

20-فصلنامه جغرافیا 

http://gadab.iauctb.ac.ir/

21-فصلنامه جغرافیای انسانی

http://journals.iau-garmsar.ac.ir

22-فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)

http://www.qeshm.ac.ir/Cat_24.aspx

23-فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای

http://gaij.usb.ac.ir/

24-فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی 

http://geoplanning.tabrizu.ac.ir/

25-فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

uijs.ui.ac.ir

26-فصلنامه جغرافیا و توسعه 

http://gdij.usb.ac.ir/

27-فصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری

http://jgusd.um.ac.ir

28-فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای 

http://jgrd.um.ac.ir

29-فصلنامه جغرافیا و مخاطرا ت محیطی 

http://geoeh.um.ac.ir

30-فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی

 http://journals.iaun.ac.ir

31-فصلنامه چشم انداز جغرافیایی

http://www.geolandhs.ir/fa/default.aspx

32-فصلنامه ژئوپلیتیک 

http://www.iag.ir/journal/

   

33-فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران 

http://www.irsgiss.ir

34-فصلنامه فضای جغرافیایی 

http://www.geographic-space.ir/

35-فصلنامه علوم جغرافیایی

http://js.mshdiau.ac.ir/JGRS/

36-فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/

37-فصلنامه جغرافیایی سرزمین

http://srbiau.ac.ir/fa

38-فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری

http://shahr.journals.umz.ac.ir/

39-فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی

http://journals.iau-garmsar.ac.ir/

40-فصلنامه هویت شهر

http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/

41-فصلنامه مطالعات شهری

http://www.urbstudies.ir/