تصمیمات کمیته علمی جشنواره در خصوص تجارب آموزشی-تربیتی قابل ارائه
1396-10-20
تصمیمات کمیته علمی جشنواره در خصوص تجارب آموزشی-تربیتی قابل ارائه

تجارب آموزشی-تربیتی ارسال شده به دبیرخانه جشنواره در مرحله اول توسط دبیر علمی جشنواره مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تجارب منتخب در این مرحله به کمیته داوران ارسال خواهد شد تا در مرحله داوری مورد ارزیابی قرار گیرند. از مجموع تجارب ارسال شده به دبیرخانه جشنواره تعداد 12 تجربه در روز برگزاری جشنواره در دو نوبت صبح و عصر ارائه خواهدشد. ضمنا در زمان ارائه، تجارب توسط کمیته داوری حاضر در پنل های ارائه نیز مورد ارزیابی مجدد قرار خواهند گرفت.