نشست مشترک کمیته های اجرایی و علمی جشنواره با سرگروه های جغرافیا و زمین شناسی و مسئولین انجمن های علمی
1396-10-19
نشست مشترک کمیته های اجرایی و علمی جشنواره با سرگروه های جغرافیا و زمین شناسی و مسئولین انجمن های علمی

در این نشست آقای مهندس محمد دیمه ور مدیر اجرایی جشنواره ضمن تشکر و قدر دانی از همکاری ها و مساعدت های خوب آموزش و پرورش استان با دانشگاه فرهنگیان به ویژه در زمینه فراهم ساختن مقدمات جشنواره مذکور به تبیین اهداف و محورهای جشنواره پرداختند و بر تعامل بیش از پیش همکاران آموزش و پرورش به منظور برگزاری جشنواره ای مطلوب تأکید نمودند .

در این نشست صمیمی اعضای حاضر در جلسه نیز به بیان نظرات و پیشنهادات خود در زمینه جشنواره و برنامه های اجرایی آن پرداختند . اهم موارد اشاره شده به شرح زیر می باشد :

- در صورت امکان از مؤلفین کتاب استان شناسی برای حضور در جشنواره دعوت به عمل آید .

-برگزاری کارگاه آموزشی آیین نگارش تجربیات برتر با دعوت از معلمین جغرافیا پیشنهاد گردید .

-همکاران آموزش و پرورش در زمینه برگزاری نمایشگاه و کارگاه اعلام آمادگی نمودند .