نشست مشترک شورای سیاستگذاری جشنواره با مسئولین آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی برگزار شد.
1396-10-18
نشست مشترک شورای سیاستگذاری جشنواره با مسئولین آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی برگزار شد.

آقای مهندس دیمه ور مدیر اجرایی جشنواره با اشاره به اینکه بخش کثیری از مخاطبین جشنواره کشوری تجربیات برترآموزشی - تربیتی اساتید و معلمین جغرافیا را معلمین جغرافیا تشکیل می دهند ، بر اهمیت و ضرورت مشارکت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان در روند اجرای جشنواره تأکید نمودند .

در این جلسه اهم محورهای مشارکت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان در خصوص جشنواره به شرح زیر مطرح گردید :

-        اطلاع رسانی به معلمین جغرافیا و ترغیب آن ها به منظور حضور فعال در جشنواره از طریق ارائه تجربیات و ارسال مقالات

-        برگزاری نمایشگاه دست سازه های آموزش جغرافیا  با مشارکت گروه های آموزشی و انجمن های علمی جغرافیا و زمین شناسی

-        برگزاری کارگاه آموزشی ویژه معلمین جغرافیا متناسب با نیاز آنان از طریق نظر سنجی و ارائه گواهی حضوردرکارگاه

-        اطلاع رسانی به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها به منظور مشارکت  بیشتر دبیران جغرافیای کشور