تشکیل جلسه هماهنگی جشنواره تجربیات برتر آموزشی- تربیتی اساتید و معلمین جغرافیا به میزبانی دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی
1396-10-17
تشکیل جلسه هماهنگی جشنواره تجربیات برتر آموزشی- تربیتی اساتید و معلمین جغرافیا به میزبانی دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

این جلسه با دعوت قبلی از اساتید و صاحبنظران رشته جغرافیا و جمعی از کارکنان پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی پس از قرائت قرآن آغاز گردید .
 آقای دکتر مهدیزاده سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی ، ضمن تشریح اهداف این جشنواره ، بر ضرورت اجرای مطلوب آن تأکید نمودند ، در این جلسه آقای مهندس محمد دیمه ور از اساتید پردیس شهید باهنر به عنوان مدیر اجرایی جشنواره انتخاب شدند .