دبیر علمی
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
دبیر
.
پست الکترونیکی: papoli.mh [at] gmail.com
رئیس شورای سیاست گذاری
دکتر ایرج مهدیزاده
رئیس
سرپرست مدیریت امور استان های دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی
پست الکترونیکی: mahdizadeh_iraj45 [at] yahoo.com
مدیر اجرایی
مهندس محمد دیمه ور
دبیر اجرایی
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی
پست الکترونیکی: m.daymevar [at] yahoo.com
دبیر شورای سیاستگذاری
محمد زینلی
دبیر
مربی
پست الکترونیکی: mohammadzeinali25 [at] gmail.com
تلفن: 09155625304
کمیته روابط عمومی
مهدی مرتضوی شهرستانک
مدیر روابط عمومی
,
پست الکترونیکی: mahdimortazavi54 [at] gmail.com
تلفن: 09153623084
کمیته برگزاری
رضا مالکی نژاد
رئیس
,
پست الکترونیکی: reza_malekinejad [at] yahoo.com
تلفن: 09153620877
عضو کمیته
دکتر حسینعلی خلیل اللهی
عضو کمیته علمی
استاد مدعو
وب سایت: ,
پست الکترونیکی: hakh1336 [at] yahoo.com
تلفن: 9153613350
کمیته اجرایی
محمدناصر ایزدی
عضو کمیته اجرایی
فناوری اطلاعات جشنواره
پست الکترونیکی: m_n_izadi [at] yahoo.com
تلفن: 09155610814
کمیته علمی
دکتر محمد رضا یوسفی روشن
عضو کمیته علمی
استادیار
وب سایت: yousefiroshan45.blogfa.com
پست الکترونیکی: yousefiroshan45 [at] chmail.ir
کمیته آموزش و بخش های جانبی
مهدی رستمی
دبیر
,
پست الکترونیکی: mahdi_rostami2000 [at] yahoo.com
تلفن: 09155614350
عضو کمیته
خانم دکتر سلیمانی
عضو کمیته علمی
مربی
پست الکترونیکی: m59solaymany [at] yahoo.com
هادی براتی
عضو کمیته علمی
عضو کمیته اجرایی جشنواره
مسئول دبیرخانه جشنواره
پست الکترونیکی: baratian_61 [at] yahoo.com
تلفن: 05632440401
,
عضو کمیته علمی
دکترا ی جغرافیا
وب سایت: ,
پست الکترونیکی: javadmikaniki [at] birjand.ac.ir
مهدی وفائی فرد
عضو کمیته علمی
دکترا
پست الکترونیکی: m_vafa1969 [at] yahoo.com
تلفن: 09155610635
کمیته روابط عمومی
علی زارع مقدم
عضو
آموزش و پرورش
پست الکترونیکی: ali_zare [at] alumni.ut.ac.ir