باسمه تعالی

 

جغرافیا به عنوان علمی که به مطالعه کُنش متقابل انسان ومحیط  در زمینه ای ازموقعیت های  مکانی می پردازد درطول تاریخ بشر به ویژه در استقرار وتوسعه تمدن ها همواره مورد توجه و اثرگذار بوده است ،امروزه با توجه به تنوع و پیچیدگی های موضوعات نوپدید زیست محیطی ،مخاطرات طبیعی ، بحران منابع (آب، غذا و...)، مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (پراکندگی و ساختار گروههای جمعیتی، شکاف طبقاتی ، سبک زندگی و...) و لزوم درک و شناخت دامنه تاثیر وچگونگی مدیریت آنها در برنامه های توسعه درمقیاس های مختلف ، اهمیت صدچندان یافته است.  دقیقا به همین دلایل است که آموزش جغرافیا و بهسازی برنامه درسی آن در دوره های مختلف تحصیلی به منظورآموزش و پرورش شهروندانی فهیم وبرخوردار از مهارت های لازم  برای تعامل مسئولانه با محیط و جامعه امری ضروری می نماید .

در آموزش جغرافیا علاوه برضرورت روزآمدی و غنی سازی  تخصصی منابع ( دانش محتوا یا CK) و همچنین دانش  پداگوژی (یا PK  که شامل کلیاتی در مورد اهداف و آرمانهای آموزش و پرورش ، مدیریت کلاس درس، روشها و فنون تدریس و....است.) ولزوم تسلط کامل معلمان برآن ، آنچه مهمتر به نظر می رسد اشراف معلمان بردانش آموزش محتوا (PCK) به منظور طراحی و ایجاد موقعیت های یادگیری اثربخش برای دانش آموزان با بهره گیری هوشمندانه و خلاقانه از دو حوزه دانشی پیش گفته می باشد.

جشنواره تجربیات برترآموزشی – تربیتی اساتید ومعلمان درآموزش جغرافیا که توسط  پردیس شهید باهنردانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی طراحی و برگزارمی گردد برآن است که فرصت مناسبی برای تدوین و ارائه تجربیات دست اول آموزشگران ارجمند رشته جغرافیا درزمینه دانش آموزش محتوا را ایجاد تا ضمن پاسداشت مساعی ارزشمند این عزیزان ،ازطریق به اشتراک گذاشتن  دانش تولید شده در این زمینه (PCK)،موجبات تعالی و تحقق هرچه بیشتر  اهداف آموزش جغرافیا درکشور عزیزمان را فراهم آورد . لذا انتظار و امید دارد شاهد مشارکت فعال معلمان و اساتید معزز از طریق ارائه تجربه و شرکت در همایش به عنوان نماد و نشانه بالندگی و پویایی جامعه علمی – آموزشی جغرافیایی کشور باشیم.  انشاءالله

                                                                                                         

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                  محمد دیمه ور

                                                                                                                                                                            دبیر اجرایی جشنواره