سازماندهی دانش بومی حاصل از تجربیات اساتید و معلمان در  آموزش رشته جغرافیا

ثبت و تدوین تجارب ارزشمند اساتید و معلمان در آموزش رشته جغرافیا

انتقال تجارب ارزشمند اساتید و معلمان در آموزش رشته جغرافیا

آشنایی معلمان جدید و دانشجو معلمان با تجارب اساتید و معلمان شاخص در آموزش رشته جغرافیا

ایجاد نگرش مثبت نسبت به خودروایت پژوهی(خودکاوی روایی)در معلمان به منظور ثبت تجربیات ارزشمند حرفهای خود

ایجاد فرصت برای تعامل علمی میان استادان و معلمان در به اشتراکگذاری دانش عملی آموزش  محتوا در رشته جغرافیا